Công ty TNHH Van Laack Asia (Van Laack Asia Company Ltd)

Tên Công ty: Công ty TNHH Van Laack Asia
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 36840064 - Fax: 024. 36892198
Giám đốc: Kim Thị Thu Hương.
Mặt hàng chính: Hàng may mặc
Năng lực sản xuất: 600.000 sản phẩm
Tổng số lao động: 299 người
Thị trường xuất khẩu: 99% EU