Công ty TNHH New Wide (Việt Nam) (New Wide (Vietnam) Enterprise Co.,Ltd)

Tên Công ty: Công ty TNHH New Wide ( Việt Nam)
Địa chỉ: Lô số 45-10-2 Đường N15, Khu Công Nghiệp Phước Đông, Phước Đông, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276. 3515168 Fax: 0276. 3515250
Email: vietnam.phuocdong@newwide.com
Giám đốc: Chou Shih Jung
Tổng số lao động: 758 người
Mặt hàng sản xuất chủ yếu: Vải dệt kim, vải dệt thoi, may mặc.